24 Oct 2017

വായന കാര്‍ഡ്‌

LP, UP വായന കാര്‍ഡ്‌  ബി ആര്‍ സി യില്‍  വിതരണത്തിനു  തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് . പ്രധാനധ്യപകര്‍ വന്ന് കൈപറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

4 Oct 2017

Cluster BRC Meeting

{][m-\m-[ym-]-IÀ¡v,

          ¢ÌÀ _n.-BÀ.kn Xe Bkq-{XWw hymgmgv¨ (05/10/17)D¨bv¡v 2 aWn¡v _n.-BÀ.kn lmfn \S-¡pw. F.-C.H .sh-ÅqÀ KwKm-[-c³ amÌÀ ]s¦-Sp-¡pw. Un.-BÀ.Pn bn ]s¦-Sp¯ A[ym-]-Is-c Bkq-{X-W-¯n ]s¦-Sp-¸n-¡-W-sa¶v Adn-bn-¡p¶p