4 Jul 2017

kÀÆ-in£m A`n-bm³ ,tI-cf
t»m¡v dntkmgvkv skâÀ, amSmbn
hmb-\-h-k-´-¯n-\mbv....
hmb-\  hÀjw þ2017
        hmb-\-bpsS h-k-´w e£y-am¡n Fkv.-Fkv.F amSmbn _n.-BÀ.kn hmb-\m-h-Àjw þ2017 \v XpS¡w Ipdn-¡p-I-bm-Wv.-F-Ãm- Ip«n-Ifpw  hmb-\-bn-te¡v F¶ ktµ-i-amWv  Cu DZya-¯n\v ]n¶nÂ. AXv hnP-bn-¸n-¡p-¶-Xn\v FÃm-h-cp-sSbpw kl-I-c-Whpw CS-s]-Sepw D­ണ്ടm-I-W-sa¶v hn\o-X-ambn A`yÀYn-¡s« .
hmb-\  hÀj¯nsâ DZvLm-S\w Ppsse -7mw Xo¿Xn CS-t¡-¸pdw bp.-]nkvIq-fn sh¨v \S-¡p-w

\n_-Ô-\-IÄ
·      3,4 ¢mÊnepw bp.-]n.-hn-`m-K-¯nepw ]Tn-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v hmb\ hÀj-¯n ]s¦-Sp-¡mw.
·      hmb\ hÀj¯nte¡v sXc-sªSp¯ ]pkvX-I-§-fn GsX-¦nepw H¶v  Hcp amkw \nÀ_-Ô-ambpw  hmbn-¨n-cn¡Ww
·      hmbn¨ ]pkvX-I-¯nsâ Bkzm-Z-\-¡p-dn¸v  AtX-amkw FgpXn ¢mÊv A[ym-]-Is\ ImWn¨v km£y-s¸-Sp-¯Ww
·      Bkzm-Z-\-¡p-dn¸v  kÀK-th-f-IÄ/ Akw»n F¶n-h-bn Ah-X-cn-¸n-¡mw
·      Unkw-_À c­mw hmc-¯n kvIqÄ Xe-¯n hmb-\-¡p-dn-¸nsâ hne-bn-cp-¯Â /hmbn¨ ]pkvX-I§sf Bkv]-Z-am¡nbpÅ {]ivt\m-¯cn F¶nh \S¡pw
·      anIhp sXfn-bn-¡p¶ hnZymÀ°n-Isf ]s¦-Sp-¸n¨v ]©m-b¯v Xe aÕcw Dണ്ടm-Ipw. CXn anIhp ]peÀ¯nb hnZymÀ°n-Isf ]s¦-Sp-¸n¨v  Fgp-¯p-Im-c-s\m¸w _n.-BÀ.kn Xe-¯n kwh-Zn-¡m\pw Bkzm-Z\w Ah-X-cW¯n\pw Ah-kcw \ÂIpw.
·      ]pkvX-I-§Ä¡v A-Sp-¯pÅ {KÙ-im-e-IÄ {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯Ww
  
FÂ.]n hn`m-K-¯nse ]pkvX-I-§Ä

Ihn-X-IÄ
1.     hmg-¡pe                þ      N§-¼pg
2.     ]qX-¸m«v                 þ      C-S-tÈcn
3.     am¼gw                   þ      ssh-tem-¸nÅn
4.     ]m¯p-½-bpsS BSv-   þ-       ssh¡w apl-½Zv _joÀ
5.     tSmt«m-¨³
6.     B³{^m-¦nsâ Ub-dn-¡p-dn-¸p-IÄ

bp.]n hn`m-K-¯nse ]pkvX-I-§Ä
1  HmS-bn \n¶v             þ     ]n.-tI-i-h-tZhv
2. ]c ao³ \o´p¶ ]mSw- þ     -kn.-hn.-_m-e-Ir-jvW³
3.  Sn.-]-ß-\m-`sâ sXc-sª-Sp¯ IY-IÄ
4.  ]m-¯p-½-bpsS BSv    þ     ssh¡w apl-½Zv _joÀ
5.  tIc-f-¯nse ]£n-IÄ    -þ      -C-µp-Nq-V³
6.  ss\Â Ubdn             þ     F-kv.sI s]mä-¡mSv

                                                                                                                       

No comments:

Post a Comment